Regulamin konkursu Krypton „Czysta Klima” Outletnarzędziowy.eu 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Kamiński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K z siedzibą w ul. Toruńska 4

44-122 Gliwice, NIP: 6312631498

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Konkurs trwa od 21.01.2024 do 28.01.2024 do godziny 20:00

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 29.01.2024 do godziny 20:00 za pośrednictwem fanpage’a Outletnarzedziowy.eu

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: outletnarzędziowy

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a oraz udostępni ten konkurs.

10. Zadanie konkursowe polega na : umieszczeniu w komentarzu zdjęcia z zaparowaną szybą w samochodzie na której należy umieścić napis „CZYSTA KLIMA”.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję.

12. W konkursie zostanie wyłonionych 5 osób.

13. Najciekawsze prace konkursowe zostaną wybrane przez nas zespół.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

17. Nagrodą w konkursie są 2 preparaty do czyszczenia klimatyzacji marki KRYPTON na zimę i wiosnę.

18. Nagrodę można odebrać osobiście w Chorzowie lub wyślemy do wskazanego przez zwycięzce paczkomatu.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 21.02.2024 po tym czasie Nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@outletnarzedziowy.eu

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis CZYSTA KLIMA

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest „Kamiński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K z siedzibą w ul. Toruńska 4, 44-122 Gliwice, NIP: 6312631498. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w cel. i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku outletnarzedziowy.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage outletnarzedziowy

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.